November 12th – 4SL/6pmCST – Second Life – Wye-Eye-Slash